கர்மா ஜோதிடம் காண கிடைக்காத ரகஸ்யங்கள் பகுதி 2 Unblievable secrets of Karma Astrology Part 2 Points 10

Sri Mahalakshmi Upasagar

கர்மா ஜோதிடம் காண கிடைக்காத ரகஸ்யங்கள் பகுதி 2  Unblievable secrets of Karma Astrology Part 2 Points 10

கர்மா ஜோதிடம்  பாகம் 2

 

முந்தைய பாகம் 1ல் கர்மாவின் முக்கிய இரண்டு பகுதிகள் தா்ம கர்மா மற்றும் அதர்ம கர்மா என்று பார்த்தோம்.

 

தா்ம கர்மாவின் வீடுகள் 1 2 3 4 5 6

 

அதா்ம கர்மாவின் வீடுகள் 7 8 9 10 11 12

 

தா்ம கர்மாவின் வீடுகளில்

2 5 சுப முன் கர்மா

1 4 நடப்பு கர்மா

3 6 எதிா் கர்மா

என பலன்களை வெளிக்காட்டும் என்பதையும் பாகம் 1ல் தெரிந்து கொண்டோம்

 

இப்போது அதர்ம கர்மாவின் வீடுகளில் கர்மாவானது எப்படி வெளிக்காட்டும் என்பதை பார்ப்போம்

 

அதா்ம கர்மாவின் வீடுகள் 7 8 9 10 11 12

 

இந்த ஆறு வீடுகளும் எப்படி ஒருவரின் வாழ்க்கையில் விளையாடுகிறது என்பதை பார்ப்போம்

 

அதா்ம கர்மாவின் வீடுகளில்  முன் கர்மா

 

 8 11ம் வீடுகள் முன்  கர்மா சொல்லும் வீடுகள்

 

8ம் வீடு

 

ஒருவா் முற்பிறவியில் செய்த வினைகள் தீயவையாக இருந்தால் அவருக்கு 8ம் வீடு  தா்ம கர்மாவின் அடிப்படையில் இப்பிறவியில்  தீமையான பலன்களை கொடுக்கும்.

 

ஒன்றினை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதாவது தர்ம கர்மாவில் சுப முன் கர்மாவான 2ம் வீடு யோக பலனை கொடுக்கும்  என்பதை  பார்த்தோம். அவ்வாறு யோக பலனை வெளிப்படுத்தும் 2ம் வீட்டிற்க நேர் எதிா் வீடான 8ம் வீடு கடுமையான முன் கர்மாவினை அடையாளம் காட்டும்.

 

11ம் வீடு

 

ஒருவா் முற்பிறவியில் செய்த  கடுமையான தீய செயல்களால் மற்றவா்கள் விடுத்த கடும் சாபம் பெற்றோா்களின் மகான்களின் துறவிகளின் கோபங்கள் சாபங்கள்   இருந்தால் அவருக்கு 11ம் வீடு  அதா்ம கர்மாவின் அடிப்படையில் இப்பிறவியில்  தீமையான பலன்களை கொடுக்கும்.

 

ஒன்றினை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதாவது தர்ம கர்மாவில் சுப முன் கர்மாவான 5ம் வீடு யோக பலனை கொடுக்கும்  என்பதை  பார்த்தோம். அவ்வாறு யோக பலனை வெளிப்படுத்தும் 5ம் வீட்டிற்க நேர் எதிா் வீடான 11ம் வீடு கடுமையான முன் கர்மாவினை அடையாளம் காட்டும்.

 

அதா்ம கர்மாவின் வீடுகளில்  நடப்பு கர்மா

 

 7 10 நடப்பு நடப்பு கர்மா சொல்லும் வீடுகள்

 

7ம் வீடு நடப்பு கர்மா

 

ஒருவா் இப்பிறவியில் பிறந்த வளா்ந்து வரும்போது செய்த வினைகள் தீயவையாக இருந்தால் அவருக்கு 7ம் வீடு அதா்ம கர்மாவின் அடிப்படையில் இப்பிறவியிலேயே  தீமையான பலன்களை கொடுக்கும்.

 

 

அதனால்தான் மனைவி அமைதெல்லாம் இறைவன் கொடுத்த வரம் என்கிறார்களோ.

 

ஒன்றினை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதாவது தர்ம கர்மாவில் சுப நடப்பு கர்மாவான 1ம் வீடு யோக பலனை கொடுக்கும்  என்பதை  பார்த்தோம். அவ்வாறு யோக பலனை வெளிப்படுத்தும் 1ம் வீட்டிற்க நேர் எதிா் வீடான 7ம் வீடு கடுமையான முன் கர்மாவினை அடையாளம் காட்டும்.

 

10ம் வீடு நடப்பு கர்மா

 

ஒருவா் இப்பிறவியில் பிறந்த வளா்ந்து வரும்போது செய்த வினைகள் தீயவையாக இருந்தால் கடுமையான சாபங்கள் பெற்றோா்களின் கோபம் சாபம் பெரியோா்களின் மகான்களின் குருமார்களின் கோபம் சாபம்   இருந்தால் அவருக்கு 10ம் வீடு  அதா்ம கர்மாவின் அடிப்படையில் இப்பிறவியிலேயே தீமையான பலன்களை கொடுக்கும்.

 

அதனால்தான்  பத்தில் ஒரு பாவியாது தேவை என்றும்  என்கிறார்களோ.

 

ஒன்றினை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதாவது தர்ம கர்மாவில் சுப நடப்பு கர்மாவான 4ம் வீடு யோக பலனை கொடுக்கும்  என்பதை  பார்த்தோம். அவ்வாறு யோக பலனை வெளிப்படுத்தும் 4ம் வீட்டிற்க நேர் எதிா் வீடான 10ம் வீடு கடுமையான முன் கர்மாவினை அடையாளம் காட்டும்.

கர்மா ஜோதிடம் காண கிடைக்காத ரகஸ்யங்கள் பகுதி 2  Unblievable secrets of Karma Astrology Part 2 Points 10

அதா்ம கர்மாவின் வீடுகளில்  அடுத்த பிறவி கர்மா

 9 12  அடுத்த பிறவி கர்மா  சொல்லும் வீடுகள்

9ம் வீடு அடுத்த பிறவி கர்மா

ஒருவா் இப்பிறவியில் பிறந்த வளா்ந்து வரும்போது செய்த வினைகள் தீயவையாக இருந்தால் அவருக்கு 9ம் வீடு அதா்ம கர்மாவின் அடிப்படையில் இப்பிறவியிலேயே  தீமையான பலன்களை கொடுக்கும்.

ஒருவா்  முற்பிறப்பில்  இப்பிறப்பில்  செய்த நல் வினைகள் மற்றும் தீ வினைகள் அனுபவத்தவை போக எஞ்சியவை அடுத்த பிறப்பிற்கு கொண்டு செல்வதாகும். இவைகள் நன்மை தீமைக்கேற்ப அவருக்கு 9ம் வீடு  தா்ம கர்மாவின் அடிப்படையில் அடுத்த பிறவியில்   நன்மையான பலன்களை கொடுக்கும்.

12ம் வீடு அடுத்த பிறவி கர்மா

ஒருவா்  முற்பிறப்பில்  இப்பிறப்பில்  செய்த வினைகள் அனுபவத்தவை போக எஞ்சியவை  நல்வினையாக இருந்து இறைவனின் அருளாசியும்  மகான்களின் வழிகாட்டுதல்களும் அடுத்த பிறவிக்கு போக வேண்டுமா அல்லது மோட்சம் கிடைக்க வேண்டுமா என்பதை தீா்மானிக்கும் வீடாக இருப்பதால் மரணமில்லா பெருவாழ்வு வேண்டுபவா்களுக்கு இந்த 12ம் வீடு மிக முக்கியமாக கவனிக்கப்பட வேண்டும்.

 

தர்ம கர்மா வீடுகள் 1 2 3 4 5 6  என்றும் அதர்ம கர்மா வீடுகள் 7 8 9 10 11 12 என்றும் பார்த்தோம்.

 

இவைகளில் அதர்மா கர்மா வீடுகளான 7 8 9 10 11 12 வீடுகள் கடும் தீயப் பலன்களை மட்டுமே கொடுக்கும்.

 

அதனிலும் அதா்ம கர்மா வீடான  8ம் வீட்டு அதிபதியானவா்  ஒருவா் தானே செய்த முற் பிறவி பாப மற்றும் சாப பலன்களால் இப்பிறவியில் தீய பலன்களை கொடுக்கும்.

 

அதா்ம கர்மா தீய வீடான 8ம் வீட்டினைக் காட்டிலும் அதிக தீய பலன்களை கொடுக்கும் வீடாக ஒருவரின் ஜென்ம லக்னத்திலிருந்து வரும் 11ம் வீடானது கொடுக்கும்.

 

ஒருவா் அதிக சிரமத்திலிருக்கிறாா் என்றால் அவருக்கு அதர்ம கர்மாவின் முற்பிறவி கர்மாவான் வீடுகளான 8 மற்றும் 11ம் வீட்டு அதிபதிகளின் தெசா அல்லது அவா்களின் தொடா்பினை பெற்ற கிரகங்களின் தெசா நடைபெற்றுக் கொண்டிருப்பதை காணலாம்.

தா்ம கர்மா வீடுகள் பலம் பெற்றிருந்தால் யோகமான பலன்களை பெறலாம்

 

ஆனால் தர்ம கர்மா வீடுகளின் அதிபதிகள் அதர்ம கர்மா வீடுகளின் அதிபதிகளின் தொடா்பினை பெற்றிருந்தால் தர்ம கர்மா வீடுகள் மூலம் யோகப் பலன்கள் பெறுவது தடைபடும்

 

சிலருக்கு தர்ம கர்மா வீடுகள் பலம் பெற்று யோகப் பலன்கள் கிடைக்கப் பெற்றிருக்கும். ஆனால் அதர்ம கர்மா வீடுகளின் தொடா்பினால் கிடைத்த யோகப் பலன்கள் பலமிழந்து தீயப் பலன்களாக மாறி அவரை கடுமையான சோதனைகளையும் வேதனைகளையும் அடையச் செய்யும்.

 

கர்மா ஜோதிடம் காண கிடைக்காத ரகஸ்யங்கள் பகுதி 2  Unblievable secrets of Karma Astrology Part 2 Points 10

இதனை ஒரு உதாரண ஜாதகம் மூலம் பார்ப்போம்

பீகார் மாநில முதலமைச்சராக இருந்து பின் கைதாகி பலவித இன்னல்களுக்கு ஆளான லல்லு பிரசாத் ஜாதகத்தினைப் பார்ப்போம்

 

மேஷ லக்னத்தில் பிறந்த இவருக்கு லக்னத்தில் ராகு 2ல் சூரியன் 3ல் சுக்கிரன் புதன் 4ல் சனி சந்திரன் 5ல் செவ்வாய் 7ல் கேது 9ல் குரு.

 

அரசாளும் யோகப் பலன்கள் எப்படி கிடைத்தது.

 

1990ல் பீகார் முதலமைச்சரான போது சுக்கிர தெசை நடந்து கொண்டிருந்து. மேஷ லக்னத்திற்கு சுப முன் கர்மா கிரகங்களான 2ம் வீட்டு அதிபதி சுக்கிரன் மற்றும் 5ம் வீட்டு அதிபதி சூாியன். இதில் 5ம் வீட்டு அதிபதியான சூாியன் சுப முன் கர்மா வீட்டிலேயே அமா்ந்து பலம் பெற்றதால் அதிக யோகத்தினை வெளிப்படுத்தி முதலமைச்சா் பதவியிைனை பெற்று தந்தது.

 

உண்மையில் இது முதன்மையான யோகமா ?

 

யோக பதவி பெற்றது யோகம்தான்…ஆனால் அந்த பதவியே அவரை படு பாதளத்தில் தள்ளியது என்றால் முன் தீய கர்மாவின் வீர்யத்தினை பார்வையிட வேண்டும்.

 

கடுமையான முன் கர்மாவினை வெளிப்படுத்தும் சனி 10 11க்குரியவராகி தொழில் வழி கர்மா இவருக்கு இருக்கிறது. மேஷ லக்னத்தின் நடப்பு கர்மா வீடான நான்கில் அமா்ந்து 10மிடத்தினை பார்வையிட்டதால் நடப்பு பிறவியிலேயே இவா் செய்த முன் கர்மாவினை அனுபவிக்க நேரிட்டது. இவருக்கு வந்து சோதனைகளிலிருந்து தப்பிப்பதற்கு உதவி செய்யும் சுப முன் கர்மா வீடான 5ம் வீட்டில் அமா்ந்த தீய முன் கர்மா கிரகமான செவ்வாய் தீயப் பலன்களை தடுக்க தவறியது.

 

தீய முன் கர்மா வீடான 11ம் வீட்டினை தீயக் கர்மா கிரகமான சனி மற்றும் செவ்வாய் இருவரும் பார்வையிட்டது மிக மிக கடுமையான சோதனைகளையும் வேதனைகளையும் தரும் நிலையினை கொடுத்துவிட்டது.

எனவே தர்ம சுப முன் கர்மா யோகத்தினை தரும்

அதர்ம தீய முன் கர்மா கடும் வேதனை கொடுக்கும்

 

தொடா்ந்து பார்ப்போம்

KARMA ASTROLOGY

Karma Astrology is a secret astrology.

Astrology prediction without identifying the ones Karma is useless.

KARMA is the main thing controlled ones entire life

Each and every persons Lucks Finance and Luxury life designed by GOOD KARMA

In other side each and every persons problems and diseases guided by BAD KARMA

Who are really interest to identify their birth Karma follow this article

 For further reports regarding your future  just click  link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.