விருச்சிகம்

லக்ன யோகங்கள்

Sri Mahalakshmi Upasagar

முன் ஜென்மம்   விருச்சிகம்  திருமணம் Scorpio Controlling Marriage Past karma 11 

களத்திரம் என்பதை எப்படி புரிந்து கொள்வது விருச்சிகத்தில் பிறந்தவர் ஆண்  எனில் களத்திரம் மனைவி ஆகும்.  விருச்சிகத்தில் பிறந்தவர் பெண் எனில் களத்திரம் ஆண் ஆகும்.

முன் ஜென்மம் திருமணம் என்பது விசித்திரமானது. ஒருவரின் களத்திரம் முன் ஜென்ம தொடர்பினை அடையாளம் காட்டுகிறது, அது எப்படி என்கிறீர்களா ?

லக்னத்திற்கு நேர் எதிர் வீடாக களத்திரம் வருகிறது, வாழ்க்கையின் ஒரு பாதி இவருக்கும் மறு பாதி களத்திரத்திற்கும் உரியதாகிறது,

விருச்சிகத்தின் முன் ஜென்ம வீடான தீய முன் கர்மா வீடான 11மிடமானது களத்திரமான ரிஷபத்திற்கு 5மிடம் என்னும் சுப முன்கர்மா வீடாகிறது,விருச்சிகம்

‘எனவே தான் இவருக்கு அவர் . அவருக்கு இவர் என்று வாழ்க்கை தீர்மானமாகிறது,

ஒருவருடைய ஜாதகத்தில் எதிர்கால வாழ்க்கையினை தீர்மானிக்கும் வீடுகளாக நாம் குறிப்பிடுவது நான்கு வீடுகளைத்தான்.

அந்த நான்கு வீடுகள்

லக்ன  பாவம்      லக்னத்திலிருந்து   1ம் வீடு

சுகம் தரும்  பாவம்      லக்னத்திலிருந்து   4ம் வீடு

களத்திர பாவம்      லக்னத்திலிருந்து 7ம் வீடு

தொழில் பாவம்    லக்னத்திலிருந்து  10ம் வீடு

கேந்திர வீடுகளான 1 4 7 10 இவை நான்கும் ஒன்றோடு ஒன்று நேரிடையாகவும் மறைமுகமாகவும் தொடர்பினை கொண்டவையாகும்.

ஒவ்வொரு வீடும் ஒன்றுக் கொன்று கேந்திரங்களாக வரும் என்பதால் அந்த வீடுகள் பிண்ணி பிணைந்தே பலன்களை வெளிப்படுத்தும்.

எதாவது ஒரு வீடு பாதிப்படைந்தால் பாதிப்படைந்த வீடானது மற்ற வீடுகளை பாதித்து விடும்.

இன்றைய பதிவில் களத்திர பாவத்தினை நாம் ஆராய்வோம்

விருச்சிக  லக்னத்திற்கு களத்திர பாவம் ரிஷபம்

விருச்சிக லக்னத்தின் அதிபதி செவ்வாய்

களத்திர லக்னத்தின் அதிபதி  சுக்கிரன்

லக்னம்  எதிர் கொள்வது களத்திரம்

செவ்வாய்  எதிர் கொள்வது சுக்கிரன்

இரண்டுமே தீயக் கோள்களாகும்

செவ்வாய் குருவின் பேச்சினை கேட்பவர்

சுக்கிரன் சனியின் பேச்சினை கெட்பவர்

சனிக்கு செவ்வாயை பிடிக்காது

குருவிற்கு சுக்கிரனை பிடிக்காது

 

பொதுவான குணம் எப்படி இருக்கும்

செவ்வாயின் சொந்த வீடு விருச்சிகம் பெண் தன்மை கொண்டதாகும்

சுக்கிரனின் சொந்த வீடு துலாம்  பெண் தன்மை கொண்டதாகும்

விருச்சிகம் அதிபதி செவ்வாய்   பெண் தன்மை கொண்ட கிரகம்

ரிஷபம் அதிபதி சுக்கிரன் ஆண் தன்மை கொண்ட கிரகம்

விருச்சிகம் பெண் வீடு அதிபதி செவ்வாய் பெண் கிரகம் 

ரிஷபம் பெண் வீடு பெண் கிரகம்

விருச்சிகம் பெண் பெண் என்று பெண்ணின் அம்சம் பலமாகிறது

ரிஷபம் பெண் வீடு அதிபதி சுக்கிரன் ஆண் கிரகம் 

ரிஷபம் பெண் ஆண் என்று கலப்பு அம்சமாகிறது அம்சம் பலமாகிறது

விருச்சிகம் பெண் தன்மையும் களத்திர லக்னம்  ரிஷபம்  ஆணும் பெண்ணும் கலந்த தன்மையும் இருப்பதால் ரிஷபம் விருச்சிகத்தினைக் காட்டிலும் ஆளுமை அதிகமிருக்கும்.

ரிஷபத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு  விருச்சிக லக்னக் காரர்களை விட அதிக கோபமும் மூர்க்கத்தனமும் இருக்கும் .

களத்திரத்தினால் கிடைக்கும் உதவிகள்

இந்த லக்னத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு 8 – 11மிடத்து அதிபதியான புதன் வருகிறார். இவர் கடும் முன் கர்மா தோஷத்தினை தருவார்.

புதனால் இவர்களுக்கு கடும் இன்னல்கள் தடைகள் தாமதங்கள் சொல்ல முடியாத அளவிற்கு பிரச்னைகள்

ஆனால்    களத்திரத்திற்கு புதன் 2 5ம் வீட்டுக்குரியவராகி சுப முன் கர்மாவாக வருவதால் நன்மைகளை தருவார்.

முன் சொன்ன தீயப்பலன்களை வென்றெடுக்க களத்திரம் இங்கு உதவுகிறது

எப்படி சமாளிப்பது

இங்குதான் கிரகங்கள் தங்கள் விளையாட்டினை காட்டுகிறது,

விருச்சிகத்தின் களத்திரமான ரிஷபத்திற்கு புதன் யோகர் என்பதால் புதனின் உதவியால்  இவர்களுக்கு மிகப்பெரிய உதவியினை களத்திரம் மூலம் பெற முடிகிறது,

களத்திரத்தினால் கிடைக்கும் எதிர்ப்புகள்

இந்த லக்னத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு களத்திரத்தினை எதிர்கொள்வது செவ்வாயால்தான். ஆனால் இவர்களின் களத்திரமோ சுக்கிரன் உதவியால்தான் இதனை சமாளிக்கிறார்கள்.

இது எப்படி இருக்கிறது தெரியுமா ?,

இருவருமே லக்னாதிபதியின் பலத்தினைக் கொண்டு தனக்குத் தானே உதவி கொள்கிறார்கள்.

அதாவது மற்ற லக்னத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு பிற கிரகங்கள் உதவும். இவர்களுக்கு இவர்களின் லக்னாதிபதியே உதவிடுவார்.

எனவேதான் இந்த லக்னத்தில் பிறந்தவர்கள் கணவன் மனைவி தங்களுது சுய பலத்தினை நம்பி மோதிக் கொள்வார்கள்.

முன் ஜென்மம்   விருச்சிகம்  திருமணம் Scorpio Controlling Marriage Past karma 11

களத்திரமும் முன் ஜென்ம பந்தமும்

இந்த லக்னத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு முன் கர்மா கிரகமாக   8 – 11ம் வீட்டு அதிபதியான புதன் வருகிறார்.

இந்த லக்னத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு களத்திர வீடான  ரிஷபத்திற்கு  2-  5ம் பாவமாக சுப கர்மாவாக புதன்  வருகிறார்.

அதாவது விருச்சிகத்திற்கு தீய முன் கர்மா கிரகம்  புதன்

அந்த புதன் களத்திற்கு  சுப முன் கர்மா கிரகமமாகும்

எனவே இவர்களுக்கு களத்திரமானது முன் கர்மா படி முன் ஜென்மத்தில் செய்த பிழைகளை திருத்திக் கொள்ள இந்த ஜென்மத்தில் துணையாக இவர்களுக்கு கிடைத்திருக்கிறார்கள் எனலாம்.

விருச்சிகம்

களத்திரமும்  கை ஒங்குமா ?

இந்த லக்னத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு  மாரக ஸ்தானமாக 2 7 ஆகிய வீடுகளில்  7 வீட்டின் அதிபதிகள் சுக்கிரன்.  சுக்கிரன் இவர்களுக்கு தொல்லைகள் கொடுப்பதற்கு வழியுண்டு,

செவ்வாய் பலம் பெற்றால் களத்திரத்தின்  ஆதிக்கம் அதிகமுண்டு, சுக்கிரன் பலமிழந்தால் மனைவியின் ஆதிக்கம் குறையும்.

லக்னாதிபதியான செவ்வாய் பலம் பெற்று  களத்திரம் அதிபதி சுக்கிரன் பலம் இழந்தால் இவர்கள் திருமண வாழ்க்கையில் கை ஒங்கியிருக்கும்.

மாறாக செவ்வாய் பலம் இழந்து களத்திரம் அதிபதி சுக்கிரன் பலம் பெற்றால் இவர்கள் திருமண வாழ்க்கையில் களத்திரத்தின் கை ஒங்கியிருக்கும்;

பொதுவாக விருச்சிக லக்னத்தாருக்கு மனைவியின் கை ஓங்கித்தான் இருக்கும்.

கிரகங்களின் ஒற்றுமைகள்

இவர்களின் லக்ன அதிபதியான செவ்வாய்க்கு  களத்திர அதிபதி சுக்கிரன் சமம் என்பதால் அதிக அளவில் மன வேறுபாடுகள் வருவதற்கில்லை.

இவர்களின் களத்திர அதிபதியான ரிஷபத்திற்கு உதவிகளை செய்யும் புதன் விருச்சிகத்திற்கு  கடும் பாபியாகிறார்.

ஆனால் செவ்வாய் சுக்கிரன் பரஸ்பர தொடர்பில் புதன் தீமைகளை செய்வதை குறைத்துக் கொண்ட இவர்களது திருமண வாழ்க்கையினை இணிக்க செய்கிறார்.

முன் ஜென்மம்   விருச்சிகம்  திருமணம் Scorpio Controlling Marriage Past karma 11

முன் கர்மா பந்தமானது தொடர்கிறது

விருச்சிகத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு களத்திரம் எப்படி அமையும் என்பதற்கான பொதுவா ஆய்வே.

விருச்சிகம் ரிஷபம் என்ற இரு வீட்டு இணைவானது முன் ஜென்ம நினைவுகளை தொடர்கதையாக்கி இவர்களை மகிழ்விக்கிறது என்பதில் சந்தேகமில்லை.

திருமணங்கள் சொர்க்கத்தில் நிச்சயிக்கப்படுகிறது என்பது உண்மைதான். கணவன் லக்ன அதிபதியும் மனைவி லக்ன அதிபதியும் நட்பு நிலையில் இருந்தால் திருமணம் வாழ்க்கை மகிழ்ச்சிதான்

 

ஒரு நல்ல கிரகததினைக் கண்டு பயமில்லை. எதிரி கிரகததினைக் கண்டுதான் பயம் கொள்ள வேண்டும்.

அப்படித்தான் ஜாதகத்தில் தீய கிரகங்கள்  ஒருவரை பலவீனப்படுத்தும் நிலையில் உள்ளதா என ஆராய்ந்து பாருங்கள்

 மேலும் எங்களின் ஜோதிட சேவைகளை பற்றி அறிய கிளிக் செய்யவும்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.